Skip to main content

Kh

A B C Ch D E G H I K Kh L M N O P Q R S T Th Tr U V X Y

k

kí tái 記載: ghi chép
kị xạ 騎射: cỡi ngựa bắn cung
kiến mạn 見慢: kiến chấp kiêu mạn


kh

khai trừ 開除: xóa bỏ
khan hành 刊行: ấn hành
khan lận 慳吝: bỏn sẻn
khải phát 啟發: mở tỏ
khi cuống 欺誑: lừa gạt
khí 器: đồ. Td: mộc dục chi khí 沐浴之器: đồ (đựng nước tắm)
khôi khuếch yểu minh 恢廓窈冥: mông mênh mờ mịt
không tịch 空寂: rỗng lặng


Comments

Popular posts from this blog

P

ABCChD E GHIKLMNOPQ R STThTrUVXY


p


phán thích 判釋: phân tích, giải thích
phật độ 佛土: cõi Phật
phật giới 佛界: cõi Phật 
phi thế 披剃: xuống tóc
phi thì thực 非時食: ăn quá ngọ
phi trần sám hối ác nghiệp chúng tội 披陳懺悔惡業眾罪: giải bày sám hối nghiệp ác tội lỗi
phiếm chỉ 泛指: chỉ chung
phiêu lưu 漂流: trôi giạt
phồn mậu 繁茂: rậm rạp và xanh tốt. Td: diệp phả phồn mậu 葉頗繁茂 lá rất rậm rạp và xanh tốt
phụng sự đệ tử 奉事弟子: đệ tử thị giả

B

ABCChD E GHIKKhLMNOPQ R STThTrUVXY


b

ba cập 波及: ảnh hưởng
bảo trì 保持 (thanh tịnh 清淨): giữ cho (trong sạch)
bất khả tư nghị 不可思議: không thể nghĩ bàn
biên tế 邊際: bờ mé
binh hỏa 兵火: binh lửa
bố úy 怖畏: sợ hãi